www.technicchan.ac.th

จัดพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บริเวณหน้าอาคารไม้ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี