www.technicchan.ac.th

การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยว​กับการ​ดำเนินงานเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์​ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยว​กับการ​ดำเนินงานเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของคณะดำเนินงานฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละคณะดำเนินงานฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม​อิน​จันท์​ วิ​ทยาลัยเทคน​ิคจันทบุรี