www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะทำงานกองลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. การประชุมคณะทำงานกองลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่วืทยาลัย ฯ มอบหมาย โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานกองลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี