www.technicchan.ac.th

รายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด ระหว่างเวลา 10.10-11.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 10.10 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวจันประภา ขำอ่าน ครูแผนกวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมดำเนินรายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด ระหว่างเวลา 10.10-11.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี คลื่นสถานี 90.25 MHz. และทางเฟซบุ๊ก แฟนรายการ สวท.จันทบุรี