www.technicchan.ac.th

รับเกียรติบัตรรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวพิมมาดา บุญเนียน นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมรับเกียรติบัตรรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีครูสุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี เป็นครูที่ปรึกษาในการจัดทำผลงาน