www.technicchan.ac.th

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจติดตามเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00น การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจติดตามเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี