www.technicchan.ac.th

ตรวจเยี่ยมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของภูมิทัศน์สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2