www.technicchan.ac.th

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกองลูกเสือเข้าค่ายพักแรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ นำความรู้ที่ได้จากการเรียนการฝึกในสถานศึกษามาใช้ในสถานการณ์จริง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีลูกเสือวิสามัญ เนตรนารีวิสามัญ คณะผู้กำกับลูกเสือ และพี่เลี้ยงลูกเสือ รวมทั้งสิ้น 700 คน เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี (ค่ายลูกเสือวัดคมบาง) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี