www.technicchan.ac.th

การประชุมการบริหารจัดการร้านค้าภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. การประชุมการบริหารจัดการร้านค้าภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพื่อปรึกษาหารือเเละร่วมพัฒนาคุณภาพ​การดำเนินงานร่วมกัน โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี