www.technicchan.ac.th

เข้าศึกษาดูงาน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันและ นางพัทธนันท์ ภูแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าศึกษาดูงาน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

55