www.technicchan.ac.th

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานคาร์อีโมชั่น Car Emotion

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานคาร์อีโมชั่น Car Emotion จากการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยนักเรียนนักศึกษาได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และสถานศึกษาได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท นักศึกษาที่ร่วมการประกวดในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย นายอภิชา ทรัพย์มาก นายกรเกียรติ ตันหยง นายทรงวุฒิ กลิ่นหอม โดยมี นายเวชยันต์ ปั่นธรรม เเละนายศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นครูที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการในครั้งนี้