ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง ขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ๑๖๕ มม. พร้อมอุปกรณ์