www.technicchan.ac.th

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2 เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี ให้มีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2