www.technicchan.ac.th

ปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานนัดพบแรงงาน ตามโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment)

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. การปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานนัดพบแรงงาน ตามโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) เพื่อสนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยนางธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน เข้าปรึกษาหารือกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานแนะแนว และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี