www.technicchan.ac.th

ประชุมคณะครูควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. การประชุมคณะครูควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี และมีจิตสาธารณะ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปกครอง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี