www.technicchan.ac.th

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent Model)

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร ผู้แทนครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างกลโรงงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent Model) สู่อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ชุดฝึกเครื่องกัด CNC SIMULATION (Ren An Soft) และการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้เครื่องกลึง CNC ภายใต้การดำเนินงานของแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ณ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี