www.technicchan.ac.th

ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ค้นหาความผิดปกติหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม และป้องกันการเผยแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยพร้อมเพรียง ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ณ ข้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี