www.technicchan.ac.th

พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม “เทคโนโลยีเสมือนจริง” (Augmented Reality : AR)

วันอาทิตย์​ที่ 13 กันยายน 2563 นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม “เทคโนโลยีเสมือนจริง” (Augmented Reality : AR) สำหรับนักศึกษา โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตฯ โดยมี ดร.ดาวประกาย ระโส เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่ 12-13 กันยายน 2563 ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี