www.technicchan.ac.th

โครงการเชิดชูพระคุณครู และงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดโครงการเชิดชูพระคุณครู และงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ” โดยนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งมีครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 คน ได้แก่ นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทรัพยากร นายพงษ์สันติ์ ธนพงษ์ทวีวุฒิ ครูหมวดวิชาช่างกลโรงงาน นางรำไพ อินทสวัสดิ์ ครูหมวดวิชาสัมคมศึกษา นายวิเชียร เดชะผล ครูหมวดวิชาช่างก่อสร้าง นายสุระ นัดพบสุข ครูหมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นางธัญทิพย์ ศิริตาเกษมศิลป์ ครูหมวดวิชาการจัดการทั่วไป นางสาวสุดาจิต มณีโชติ ครูหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นายวิเชียร แซ่ตั๊ง ครูหมวดวิชาช่างไฟฟ้า นายประยูร ศรีทองและนายสมศักดิ์ เลือกสรรค์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติร่วมรดน้ำขอพรครูผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึก โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี