www.technicchan.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม “เทคโนโลยีเสมือนจริง” (Augmented Reality : AR)

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม “เทคโนโลยีเสมือนจริง” (Augmented Reality : AR) สำหรับนักศึกษา โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตฯ โดยมี ดร.ดาวประกาย ระโส และอาจารย์สุปานี วงค์พระจันทร์ เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่ 12-13 กันยายน 2563 ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี