ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในช่องทางประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายการติดตามคุณภาพการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก