www.technicchan.ac.th

ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1) ประกอบด้วย ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการ นางชุลีพร พิเศษกุล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรรมการ และ นางสาวสตรีรัตน์ รุจิระชาคร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กรรมการ ในการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER )วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี