www.technicchan.ac.th

การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี ในการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จติดตามการดำเนินงานทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี