www.technicchan.ac.th

โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้น “อบรมเชิงปฏิบัติการการทำถั่วเคลือบ” ให้กับประชาชนและผู้สนใจ


วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้น “อบรมเชิงปฏิบัติการการทำถั่วเคลือบ” ให้กับประชาชนและผู้สนใจ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี