www.technicchan.ac.th

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร