ค่าลงทะเบียน(เพิ่มเติม) นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น