การรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

การรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเรียนในรอบปกติ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 25 มีนาคม 2563)
และรอบเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2563)