www.technicchan.ac.th

การประชุมการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและการจัดการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานที่เกี่ยงข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ การรับรายงานตัว รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 และแนวทางการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบ DISTANCING เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี