ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป