ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 25 มีนาคม 2563
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้นจึงจำเป็นต้องเลื่อนวันสอบออกไปก่อน ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบนั้นติดตามกำหนดการวันสอบได้จาก เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และติดต่อสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)