ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจําปีการศึกษา 2567