ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการ Central LAB การพัฒนาสารสนเทศด้านเครือข่าย CCNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)