www.technicchan.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอขอบคุณเทศบาลท่าช้าง

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอขอบคุณเทศบาลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายใน – ภายนอก อาคารเรียน ห้องพักครู ตามแผนกวิชา และอาคารสำนักงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพื่อคุมควบและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )