www.technicchan.ac.th

การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา”

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อนำเสนอระดับภาคต่อไป โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ป​ระธานอาชีว​ศึกษาจังหว​ัดจันทบุรี​ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลฯ เข้าร่วมพิจารณาโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี