หนังสือ “วิษณุกรรมานุสรณ์” โรงเรียนการช่างจันทบุรี