www.technicchan.ac.th

เข้าปรึกษาและชี้แจงแผนการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เข้าปรึกษาและชี้แจงแผนการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย สาขาช่างช่างยนต์ สาขาช่างกล สาขาช่างเชื่อม สาขาช่างไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาอัญมณี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาร่วมกันในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี