www.technicchan.ac.th

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกและผู้แทนแผนก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในการนี้ยังได้ร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี