ให้นักเรียนเตรียมเอกสาร ที่จะมารับ ค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้