www.technicchan.ac.th

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานและเปิดศูนย์ เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

วันจันทร์​ที่ 3 สิงหาคม​ 2563 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE เปิดศูนย์ เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ครู อาจารย์ เยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน ร่วมรับเสด็จ ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี