www.technicchan.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้ารับการอบรม