www.technicchan.ac.th

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์