www.technicchan.ac.th

จัดโครงการร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและวันสำคัญ (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดโครงการร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและวันสำคัญ (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ประจำปี 2563 โดยมี นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 ของสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี