www.technicchan.ac.th

รายชื่อนักเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ให้นักเรียน สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าสารจากครูที่รึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวช.1 รอบโควตาให้นักเรียนนักศึกษาสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวสารจากครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาเลขานุการ

แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาช่างเชื่อม

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาเทคโนโลสารสนเทศ

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

แผนกวิชาช่างกล

แผนกวิชาช่างยนต์

PDF Embedder requires a url attribute

แผนกวิชาไฟฟ้า

แผนกวิชาอัญมณี