รายละเอียด:

แจ้งนักศึกษา ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 230.- บาท ค่าเครื่องแต่งกาย 900.- บาท ณ ห้อง จันผา

โดย  ปวช.1 รับเงินวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 
        ปวช.2 รับเงินวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 
        ปวช.3 รับเงินวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 

และนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองและนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองและนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

* สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ซื้อของกับทางวิทลัยฯ ให้นำใบเสร็จมารับเงินด้วย
** นักศึกษา ปวช.1 และ ปวช.2 ให้นำสมุดธนาคารออมสินมาด้วยในวันรับเงิน เพื่อทางงานการเงินจะนำเงินเข้าบัญชีถ้าเอกสารเรียบร้อย