รายละเอียด:

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ที่ 193/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ประจำปีการศึกษา 2561


ไฟล์แนบ :ดาวน์โหลดเอกสาร