รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย ได้จัดทำผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ ในปัจจุบัน ฉบับย่อโดยสังเขป โดยจัดลำดับสืบตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พุทธศักราช 2396 จนถึงปัจจุบัน) เพื่อเป็นความรู้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ และพระราชสำนักไทย จึงได้จัดทำทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดรูปภาพ