สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ทรงสร้างสรรค์เมืองจันท์ให้เจริญ