รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
ธีรพงษ์ แสนชม
เพศ : ชาย
ชื่อเล่น : เกมส์บอย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 1  พฤษภาคม  2538
ที่อยู่ปัจจุบัน : 51/2
ตำบล/แขวง: โป่งน้ำร้อน
อำเภอ/เขต : โป่งน้ำร้อน
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22140
โทรศัพท์/มือถือ : 096951XXXX
ปีการศึกษาที่จบ : 2558
วุฒิที่จบ :
ปวส. แผนกวิชา : การตลาด
ที่ทำงาน/ศึกษาต่อ : วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ที่อยู่ : 56
ตำบล/แขวง :
วัดใหม่ อำเภอ/เขต : เมือง
จังหวัด :
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 22000
โทรศัพท์ :
039324533 E-mail : gameboymarketing@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016311072705 Intragram:
Line :
gameboy20 Twitter:
ลงทะเบียน :
28 มิ.ย. 2560