รายชื่อบุคลากร
ผู้บริหาร

แผนกบัญชี

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกไฟฟ้ากำลัง

แผนกเลขานุการ

แผนกช่างกลโรงงาน

แผนกการตลาด

แผนกช่างก่อสร้าง

แผนกการจัดการ

แผนกเมคคาทรอนิกส์

แผนกโลจิสติกส์

แผนกช่างเชื่อม

แผนกเทคโนโลยีเสื่อ

แผนกอัญมณี

แผนกเทคโนโลยีและยางโพลีเมอร์

แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกช่างยนต์


ตารางแสดงจำนวนครู จำแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางานปีการศึกษา 2561


ตารางแสดงจำนวนจำนวนบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561