รายชื่อบุคลากร

ผู้บริหาร

พานิชยกรรม
  - แผนกบัญชี
  - แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - แผนกเลขานุการ
  - แผนกการตลาด
  - แผนกการจัดการ
  - แผนกโลจิสติก
  - แผนกเทคโนโลยีเสื่อ

อุตสาหกรรม
  - แผนกอิเล็กทรอนิกส์
  - แผนกไฟฟ้ากำลัง
  - แผนกช่างกลโรงงาน
  - แผนกช่างก่อสร้าง
  - แผนกเมคคาทรอนิกส์
  - แผนกช่างเชื่อม
  - แผนกอัญมณี
  - แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  - แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  - แผนกเทคโนโลยีและยางโพลีเมอร์
  - แผนกช่างยนต์

แผนกวิชาสามัญ

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

ตารางแสดงจำนวนครู จำแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางานปีการศึกษา 2560


ข้อมูลจากงานบุคลากร ณ เดือน มิถุนายน  2561

ตารางแสดงจำนวนจำนวนบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามงาน สถานภาพ  ปีการศึกษา 2560
* งานส่งผล SMS แจ้งผลการเรียน เป็นเจ้าหน้าที่จ้างด้วยเงินโครงการ SMS

ข้อมูลจากงานบุคลากร ณ เดือน มิถุนายน 2561