กำหนดการพิธีทำบุญครบรอบ ๘๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

................................................................

เวลา   

๐๙.๐๐ น.        - ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

๐๙.๓๐ น.        - คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาและผู้มีเกียรติพร้อมกัน
                       ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

๑๐.๐๐ น.        - ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                    - พิธีกรอาราธนาศีล

                   - พระสงฆ์ให้ศีล

                   - พระสงฆ์ ๑๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

                   - ถวายเครื่องไทยธรรม 

                   - พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ 

                   - พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร

                   - พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 

                   - ถวายภัตตาหารเพล

  ๑๒.๐๐ น.    - ร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยพร้อมเพรียงกัน